• Przystosowanie do napraw można rozumieć jako właściwości obiektu technicznego. Do najważniejszych jego cech należą: ? łatwość demontażu obiektu na zespoły i podzespoły oraz możliwość wymiany szybko zużywających się elementów bez konieczności odmontowywania innych, ? odrębność konstrukcyjna poszczególnych zespołów pozwalająca organizować naprawę poprzez wymianę całych ?bloków konstrukcyjnych” bez naruszenia struktury i regulacji pozostałych, – łatwość montażu…

  Read more
 • Ze względu na sposób przeprowadzenia pomiarów rozróżniamy: ? pomiary stykowe, przy których narzędzie miernicze styka się z powierzchnią przedmiotu, ? pomiary optyczne, przy których pomiar wykonany jest nie bezpośrednio na mierzonym przedmiocie, lecz na obrazie przedmiotu, ? pomiary pneumatyczne wykonywane za pomocą dokładnych manometrów, przy wykorzystaniu różnicy w ciśnieniu lub różnicy w ilości przepływającego powietrza,…

  Read more
 • Cząstki mogą na podłożu osiadać i tworzyć warstwę tylko na tym odcinku lotu, w którym znajdują się one w stanie ciekłym lub plastycznym. Określa to praktyczna odległość natryskiwania. Dla każdego typu pistoletu istnieje zakres optymalnych odległości natryskiwania, przy których właściwości warstwy są najlepsze. W czasie lotu cząstki utleniają się głównie wskutek kontaktu z tlenem otaczającego…

  Read more
 • Obecnie szeroko rozpowszechniona jest regeneracja części maszyn za pomocą napawania gazowego lub elektrycznego. Ręczne napawanie odznacza, się dużą pracochłonnością i jest nieekonomiczne, zarówno pod względem zużycia elektrod, jak i zużycia energii elektrycznej. Proces ten ma również wiele wad natury technicznej. Przy ręcznym napawaniu powierzchnia jest nierówna. Stwarza to konieczność stosowania znacznych naddatków na późniejsza obróbkę…

  Read more
 • Obiekt jest to urządzenie techniczne lub zespół urządzeń, który poddaje się ocenie. Obiektem może być więc pojedynczy element maszyny, maszyna, zespół maszyn, linia automatyczna itd. Układ jest to zespół współpracujących mechanizmów wraz ze sposobem sterowania nimi, zasilania i obsługi bezpośredniej. Pewna zaś liczba wzajemnie funkcjonalnie związanych układów tworzy system. Niezawodność jest cechą obiektu wyrażającą prawdopodobieństwo…

  Read more
 • Przy przygotowaniu powierzchni otworów do natryskiwania stosuje się te same metody co dla wałków. Dla otworów należy jednak stosować metody pozwalające na osiągnięcie maksymalnej przyczepności, gdyż siły skurczu powstające w czasie stygnięcia warstwy dążą do jej oderwania od podłoża, szczególnie przy większych grubościach. W celu lozwinięcia powierzchni (zapewnienia jej odpowiedniej chropowatości) stosuje się również gwintowanie…

  Read more
 • Metoda izotopów promieniotwórczych polega na wprowadzeniu w powierzchnię trącą cząstek promieniotwórczych. Oddzielające się z warstwy wierzchniej w czasie ścierania cząstki mieszają się z czynnikiem smarującym. Pomiar promieniowania tych cząstek pozwala określić ich ilość. Równomierne rozmieszczenie na badanej powierzchni cząstek promieniotwórczych pozwala dokładnie określić wielkości występujących zużyć. Opisane metody określają bezwzględne zużycie materiału występujące w jednostce…

  Read more
 • Ogólną zasadą kojarzenia par kinematycznych jest dobieranie materiałów o różnej strukturze, np. czop stalowy ? panew brązowa, para kół zębatych stal-żeliwo lub prowadnica stalowa i ślizgacz z tworzywa sztucznego. Tego rodzaju skojarzenia par kinematycznych mają na celu niedopuszczenie do sczepień cieplnych (mikro-zgrzein) prowadzących do najgroźniejszego rodzaju zużycia, tj. zatarcia. Poprawienie trwałości przez zmiany konstrukcyjne może…

  Read more
 • Koła zębate bezwzględnie podlegają stuprocentowej kontroli. Po dokładnych oględzinach zewnętrznych wszystkich powierzchni pracujących, należy wykonać pomiar średnicy bazowej wielowypustu średnicówką mikrometryczną, otworów pasowanych w kołach mocowanych na wcisk ? średnicówką czujnikową. Jeżeli odchyłki przekraczają określone przez technologa tolerancje graniczone, koła należy odrzucić. Brakowaniu podlegają również koła zębate z wykruszeniami zębów lub ich części. Na powierzchni…

  Read more
 • Na jakość napoiny znaczny wpływ rna napięcie łuku. Napięcie stosowane przy napawaniu powinno być niniejsze od 20 V. Takie napięcie zapewnia jarzenie się łuku krótkiego. Przy napięciu większym od 20 V następuje silne wypalanie się składników stopowych zawartych w drucie elektrodowym oraz w materiale rodzimym, co jest przyczyną porowatości napoin. Napięcie łuku wpływa również na…

  Read more